രുചിയൂറും Rose milk cake||Cake recipes malayalam||cakes in malayalam||Cake recipe

Purchase online from my Amazon store

Measuring cups and spoons

Turn table

Cake mould set

Hand wisk

Whisk

Flour sifter for cake(sieve)

Egg beater

Icing knife

Nozzle set

Spatula,Oil brush

Disposible piping bag

Weighing machine small

Scraper for icing

My Cake recipes:

My Snacks/Sweets recipes

Shadiya’s tips n vlogs

malabarian recipes by shadiya

#Rosemilkcake #Cakerecipe #cake7 Comments

 1. shafa Nisara says:

  Milk and oil vende ?

 2. A sh Il says:

  Ee arippa avidunna vanghichaa

 3. Kp Jenn says:

  Oven ethre literintedan

 4. Sreeja Sumesh says:

  Shadi oil cherthillankkilum kuzhappamille.

 5. Ulhas Ulhas says:

  Hi.. ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ നടുഭാഗം മാത്രം നല്ലം പൊങ്ങി വരുന്നു… ഒരെ ലെവലിൽ അല്ല… അത് എന്താ..?
  പിന്നെ അടിഭാഗം എപ്പോഴും കൈപ്പ് രസവും..

Leave a Comment